കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില
സ്വർണ്ണവില സൂചിക കേരളത്തിലെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണവില

കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില

2023ലെ 1 ഗ്രാം / 1 പവൻ സ്വർണ്ണവില (രൂപയിൽ)

01. ജനുവരി 2023
02. ഫെബ്രുവരി 2023
03. മാർച്ച് 2023
04. ഏപ്രിൽ 2023
05. മെയ്‌ 2023
06. ജൂണ്‍ 2023
07. ജൂലായ്‌ 2023
08. ഓഗസ്റ്റ് 2023
09. സെപ്റ്റംബർ 2023
10. ഒക്ടോബർ 2023
11. നവംബർ 2023
12. ഡിസംബർ 2023

2024ലെ 1 ഗ്രാം / 1 പവൻ സ്വർണ്ണവില (രൂപയിൽ)

01. ജനുവരി 2024
02. ഫെബ്രുവരി 2024

സ്വർണ്ണനിക്ഷേപം

നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വിലക്കയറ്റം ആഹ്‌ളാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 32ഓളം ബാങ്കുകൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി പൊതുവിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിതരണക്കാർ പണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് അതിന്മേലുള്ള കമ്മീഷനും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ കഴിയും. ബുല്യൺ വിപണിയിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് ബാങ്ക് നിരക്കിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ കഴിയും.

കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവില
സ്വർണവില സൂചിക ജനുവരി 2023 സ്വർണവില സൂചിക ഫെബ്രുവരി 2023 സ്വർണവില സൂചിക മാർച്ച് 2023 സ്വർണവില സൂചിക ഏപ്രിൽ 2023 സ്വർണവില സൂചിക മെയ്‌ 2023 സ്വർണവില സൂചിക ജൂണ്‍ 2023 സ്വർണവില സൂചിക ജൂലായ്‌ 2023 സ്വർണവില സൂചിക ഓഗസ്റ്റ് 2023 സ്വർണവില സൂചിക സെപ്റ്റംബർ 2023 സ്വർണവില സൂചിക ഒക്ടോബർ 2023 സ്വർണവില സൂചിക നവംബർ 2023 സ്വർണവില സൂചിക ഡിസംബർ 2023 സ്വർണവില സൂചിക ജനുവരി 2024 സ്വർണവില സൂചിക ഫെബ്രുവരി 2024